© 2015 Roman Sobus.

Zakk Wylde

Zakk Wylde, Black Label Society, Chicago 2018